Skip to main content

Leiding geven voor leidinggevenden

Leidinggeven gaat over het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een organisatie. Dit gebeurt door middel van gedragsregels of principes die worden geaccepteerd als juist of belangrijk binnen de organisatie. Deze regels kunnen worden vastgelegd in beleid en richtlijnen en staan in relatie tot de missie, visie en organisatiedoelstellingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze regels en verantwoordelijkheden kunnen variëren tussen afdelingen, bedrijven en culturen. Daarnaast zijn ze vaak gerelateerd aan de rol en context van de betreffende persoon of afdeling.

Taken en taakeigenaren

Een taak is een beschrijving van een activiteit die kan of moet worden uitgevoerd. Of die activiteit ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, hangt af van de situatie, de persoon en de toewijzing van verantwoordelijkheden. Taken zijn specifieke activiteiten die worden uitgevoerd om een bepaald doel of eindresultaat te bereiken. Ze zijn een onderdeel van een groter plan of strategie en helpen bij het organiseren en uitvoeren van de stappen die nodig zijn om het doel te bereiken.

Bevoegdheden en beleid

Bevoegdheid is de toestemming of de vermogen om beslissingen te nemen of acties uit te voeren binnen een bepaald gebied. Dit kan bijvoorbeeld op professioneel niveau zijn, zoals een leidinggevende die bevoegd is om beslissingen te nemen binnen een bedrijf, of op juridisch niveau, zoals een rechter die bevoegd is om vonnissen uit te spreken in een rechtszaak. Bevoegdheid is vaak gerelateerd aan verantwoordelijkheid en kan worden toegekend door een leidinggevende of hoger gezag of door wetgeving.

Het doel van het opstellen van beleid en beleidsvoering van een organisatie is om richting te geven aan het handelen van de organisatie en haar medewerkers, en om de organisatiedoelen te bereiken. Beleid kan bijvoorbeeld betrekking hebben op onderwerpen zoals financiën, personeel, veiligheid en klantenservice. Beleid helpt om duidelijkheid te creëren en onduidelijkheid te voorkomen, en zorgt ervoor dat de organisatie zich aan een bepaalde standaard houdt.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheid is de bereidheid om verantwoording af te leggen voor de gevolgen van het eigen communiceren en handelen. Het is een belangrijk begrip in leiderschap omdat een leider verantwoordelijk is voor het initiëren van acties, het nemen van beslissingen en het sturen van een groep naar een gezamenlijk doel.

Aansprakelijkheden

Aansprakelijkheid is een algemeen begrip dat verwijst naar de verplichting om verantwoording af te leggen voor de gevolgen van eigen communiceren en handelen. Het kan juridisch of niet-juridisch zijn, zoals in de context van ethische of morele verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid houdt in dat iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor communiceren en handelen, zonder dat er noodzakelijkerwijs sprake is van een juridische of ethische verplichting. Dit kan bijvoorbeeld in situaties waarin iemand aangesproken wordt op zijn of haar gedrag of beslissingen en waarin men verantwoording moet afleggen voor de gevolgen hiervan.

Schuldvraag en sancties

De schuldvraag verwijst naar de vraag wie verantwoordelijk is voor een bepaalde gebeurtenis of situatie die zich binnen de organisatie heeft voorgedaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een financieel verlies, een inbreuk op de privacy, een productiefout, of een andere vorm van verantwoordelijkheid die aan de orde is.

De schuldvraag kan worden beantwoord door middel van interne onderzoeken en hoor en wederhoor. Aansprakelijk gesteld worden kan leiden tot vervolging van de individuele of afdeling die verantwoordelijk wordt geacht voor de gebeurtenis of situatie. Positief is, dat de bepaling van de schuldvraag binnen een organisatie helpen om verbeterpunten te identificeren, problemen op te lossen en te voorkomen dat zich opnieuw een dergelijke situatie voordoet in de toekomst.

Binnen de context van een organisatie zijn er verschillende sancties die kunnen worden opgelegd na het vaststellen van de schuldvraag. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  1. Verwijdering: De persoon die verantwoordelijk is geacht voor de gebeurtenis of situatie kan worden ontslagen of uit de organisatie worden verwijderd.
  2. Financiële sancties: De persoon of afdeling die verantwoordelijk is geacht voor de gebeurtenis of situatie kan worden gesanctioneerd met een financiële boete of verantwoordelijk worden gesteld voor financieel verlies dat is ontstaan door hun gedrag of acties.
  3. Disciplinaire maatregelen: De persoon of afdeling die verantwoordelijk is geacht voor de gebeurtenis of situatie kan worden gesanctioneerd met disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing, een formele berisping of een tijdelijke of permanente vermindering van hun bevoegdheden of verantwoordelijkheden.
  4. Opleiding en training: De persoon of afdeling die verantwoordelijk is geacht voor de gebeurtenis of situatie kan worden verplicht om deel te nemen aan opleidingen of trainingen om toekomstige problemen te voorkomen.
  5. Correctieve acties: Organisatie kan besluiten om correctieve acties te ondernemen om te voorkomen dat zich een dergelijke situatie opnieuw voordoet in de toekomst, zoals het aanpassen van regels of processen, het verhogen van de controle en toezicht.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de sancties die worden opgelegd afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van de gebeurtenis of situatie en dat de organisatie rekening moet houden met de rechten en belangen van betrokken partijen.

Erkenning en beloning

Erkenning en beloning voor goed werk binnen een organisatie zijn belangrijk om de motivatie en productiviteit van medewerkers te verhogen. Wanneer medewerkers erkenning krijgen voor hun bijdragen, voelen ze zich waardevol en gewaardeerd. Dit kan leiden tot een grotere betrokkenheid en een grotere loyaliteit ten opzichte van de organisatie.

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties erkenning en beloning kunnen geven voor goed werk. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  1. Financiële beloningen: Financiële beloningen, zoals salarisverhoging, bonus of een extra verlofdag, zijn een duidelijke manier om erkenning te geven voor goed werk.
  2. Carrièreontwikkeling: Organisaties kunnen medewerkers erkennen door hen te helpen bij de ontwikkeling van hun carrière, zoals het aanbieden van opleidingen of het bieden van interne promoveer mogelijkheden.
  3. Spotlights: Een openbare erkenning van goed werk, zoals een publieke compliment of een erkenning op een vergadering of een maandelijkse nieuwsbrief, kan medewerkers een gevoel van waardering geven.
  4. Non-financiële beloningen: Non-financiële beloningen, zoals een extra verlofdag, een cadeaubon of een teamuitje, kunnen ook worden gebruikt om erkenning te geven voor goed werk.
  5. Een compliment is een vorm van erkenning die medewerkers kan helpen zich gewaardeerd en geapprecieerd te voelen. Een compliment kan worden gegeven voor een specifieke prestatie of voor algemene bijdragen. Het is belangrijk dat een compliment specifiek en oprecht is, en dat het de prestatie of bijdrage van de medewerker specifiek benoemt. Bijvoorbeeld: “Bedankt voor je harde werk op de afgelopen project, je inspanningen hebben geleid tot een succesvolle afronding.”

(Eind)Verantwoordelijk

Eindverantwoordelijkheid is de hoogste verantwoordelijkheid voor een bepaald aspect of een project. Dit betekent dat de leidinggevende met eindverantwoordelijkheid de laatste beslissing neemt en verantwoording aflegt voor de resultaten. Een persoon kan verantwoordelijk zijn voor een deel van een project, maar niet eindverantwoordelijk. Een eindverantwoordelijke mag de beslissing van andere verantwoordelijken overrulen als dit nodig is voor het behalen van de doelen van het project.

 

Meer weten over de training leiding geven voor leidinggevenden?

Bel me terug formulier ?

 

Kernwoorden: Leiding geven, leidinggevenden, sancties, belonen, verantwoordelijkheid, training, leiderschap, opleiding, disciplinaire maatregels, eindverantwoordelijk, communiceren, communicatie, waardering, gewaardeerd, functioneren verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheden, personeel, klantenservice, missie, visie, beleid, beleidsvoering, medewerkers, personeel, bevoegdheden.

Leave a Reply